Ogólne wiadomości

Czeski Profesor Medycyny Klasycznej, Karel Lewit w swoich publikacjach naukowych wyraźnie sygnalizuje, iż poważnym krokiem w postępie nauk medycznych byłoby formalne usankcjonowanie akademickiej specjalizacji medycznej, która w sposób usystematyzowany zajmowała by się leczeniem zaburzeń czynnościowych narządu ruchu. Zdaniem profesora Lewita najbardziej odpowiednią nazwą dla owej specjalizacji byłaby: Medycyna Mięśniowo-Szkieletowa. Lewit pracował w klinice neurologii specjalizując się w neuroradiologii i problematyce chorób kręgosłupa, prowadził badania naukowe, opracował metody diagnostyki i terapii. Nieocenioną wiedzę w tym zakresie można również uzyskać od polskiego autorytetu zajmującego się tym zagadnieniem, którym jest dr. Andrzej Rakowski. Rozszerzył on sposób widzenia czynnościowych zmian Narządu Ruchu o aspekt psychologiczny. Współpraca z J. Santorskim i W. Eichelbergerem w Labolatorium Psychoedukacji zaaowocowała koncepcją holistycznego podejścia do terapii manualnej. Nieoceniony dorobek wniosła także francuska osteopatka D. Struyf, która integruje funkcjonowanie ciała, jego dolegliwości z zachowaniem psychologicznym.

Zachęcam Państwa do zaznajomienia się ze znaczeniem zmian czynnościowych narządu ruchu, które poprzez imitowanie dolegliwości organicznych lub ich tworzenie dotykają wszystkich specjalizacji medycznych.

W niniejszym opracowaniu postaram się Państwu pokazać alternatywny sposób rozumienia i leczenia wielu jednostek chorobowych, również tych sklasyfikowanych w wykazie międzynarodowych systemów klasyfikacji chorób jako choroby o nieznanym podłożu. Aby uzyskać informacje na tematy związane z konkretnymi specjalizacjami, zapraszam Państwa do podstrony Pytania i Odpowiedzi – Dla Specjalistów Medycyny Klasycznej lub proszę o kontakt bezpośredni.

Podstawowe zagadnienia w Holistycznej Medycynie Manualnej:

  • Definicja zdrowia wg WHO – Holistyczna Medycyna Manualna -ć ć Holizm w metodach terapeutycznych 怓 Czynnościowa Zmiana Stanu Tkanki [CZST] – Łańcuchy mięśniowe i stawowe – Obszar współpracy ze specjalistami medycyny klasycznej.

Pomimo postępu w technologii i inżynierii medycznej – ogólna odporność populacji słabnie, a ilość schorzeń przewlekłych zwiększa się [ dane WHO]. Dlatego właśnie Światowa Organizacja Zdrowia dokonała całkowitego przewartościowania w obszarze rozumienia zdrowia i zadań medycyny. Podkreślono rolę bardziej psychologicznego (osobowego, humanistycznego) podejścia do chorego. Obecna definicja zdrowia wg WHO: Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)ć€

Jako medycy funkcjonujemy jednocześnie w dwóch obszarach. Z jednej strony pod wpływem nowych trendów, presji medialnej, najnowszych wytycznych WHO, czy wreszcie słów Hipokratesa [ gdy dusza choruje, to i ciało nie domaga] racjonalnie dajemy kredyt zaufania Holizmowi, lecz z drugiej strony siła nawyku, wzorców postępowania medycznego jest tak duża, iż niezmiernie łatwo stać się teoretykiem sprowadzającym Holizm do poziomu sloganu.

Holistyczna Medycyna Manualna / HMM

holistyczna gdyż w leczeniu uwzględniamy psychikę i fizyczność; M 怓 medycyna gdyż swoim zakresem obejmujemy większość specjalizacji medycznych; M- manualna gdyż wykonujemy techniki ręczne i odruchowe na stawach, mięśniach i powięziach.

Holizm w metodach terapeutycznych

Dr A. Rakowski [Polska] http://www.ctm.home.pl/ stworzył Terapię Manualną Holistyczną. Współpraca z J. Santorskimi oraz W. Eichelbergerem zainspirowała go do stworzenia koncepcji wyrażającej jedność problemów emocjonalnych, fizycznych i środowiskowych wć leczeniu zaburzeń czynności narządu ruchu.
P. Campignion [Francja] http://www.methode-gds.com/methode-gds.phpć współpracując z G. Denys-Struyf przedstawia koncepcję Łańcuchów Mięśniowych i Stawowych G.D.S., w której precyzuje związki pomiędzy zachowaniem psychologicznym a postawą ciała, ukazuje jak zaburzona biomechanika doprowadza do różnego typu dolegliwości.

W swojej pracy chętnie integruję techniki zabiegowe pochodzące z różnorodnych nurtów terapeutycznych, lecz traktuje je tylko i wyłącznie jako narzędzia do osiągania mniej lub bardziej odległych celów terapeutycznych. Dopiero zakorzenienie owych narzędzi w pracy holistycznej [np. Rakowski, Campignion] daje realne szanse na osiągniecie długoterminowych efektów leczenia, zmniejszając lub eliminując prawdopodobieństwo nawrotów dolegliwości. Dla zobrazowania: usunięcie bólu w kilka sekund przynosi sławę terapeucie ale jak wykażę póŁºniej może mieć małą wartość leczniczą.

Czynnościowa Zmiana Stanu Tkanki [CZST]

Zrozumienie koncepcji Czynnościowej Zmiany Stanu Tkanki [CZST] wydaję się mieć fundamentalne znaczenie dla całkowitego zrozumienia powodów występowania wielu dolegliwości z różnych specjalności medycznych.
Koncepcja CZST została opracowana przez doktora Andrzeja Rakowskiego i stanowi fundamentalny element leczenia wielu zaburzeń, które niejednokrotnie w swojej formie przypominają / imitują objawy wywoływane przez choroby organiczne. CZST to stan inny niż normalny. Nie jest to stan zmieniony chorobą organiczną ani nie jest to stan zapalny. Można go jedynie rozpoznać w badaniu palpacyjnym, na podstawie towarzyszących objawów i ich reakcji na zabiegi terapeutyczne.
Wiele chorób występujących w wykazie międzynarodowych systemów klasyfikacji chorób, których przyczyny podaje się jako nieznane są odwracalne przy znajomości koncepcji TMH. CZST nie jest widoczna w badaniach obiektywnych [tj. laboratoryjnych i obrazowych, które różnicują tylko choroby organiczne i strukturalne, lecz nie czynnościowe] i z tego właśnie powodu nie jest stanem znanym w medycynie klasycznej.
Koncepcja ta staje się stopniowo rozpoznawana i doceniana w środowiskach medycznych.

Łańcuchy mięśniowe i stawowe. Metoda G.D.S.

Cofniemy się o krok do tyłu żeby zobaczyć jak powstaje CZST?
Pierwotną przyczyną wszystkich dolegliwości jest zachowanie ludzkie [D. Struyf ]. Rozpoczynamy więc od impulsów psychologicznych. Bodziec psychiczny to ogromny wachlarz możliwości i wzorców przeżyć emocjonalnych [ studiowanie takich procesów to przedmiot psychoterapii]ć różny i indywidualny dla każdego człowieka. Natomiast ich obraz kliniczny jest widoczny w narządzie ruchu, a dokładniej w skróconych konkretnych taśmach mięśniowych. Zdrowy człowiek potrafi wyrazić swoim ciałem wszystkie emocje. Każdy impuls psychozachowawczy nieświadomie aktywizuje mięśnie w konkretnym miejscu ciała.
W obrębie ciała wyszczególnione zostały trzy główne łańcuchy osobowości związane z zachowaniem : aspekt kochać i być kochanym, aspekt działania i walki oraz aspekt ideałów, świętości i piękna. Do tego dochodzą relacje z otoczeniem [aspekt ekstra i introwertyczny]. Każde z wymienionych zachowań, sposobu funkcjonowania materializuje się w ciele w postaci napięcia łańcuchów mięśniowych w konkretnych partiach ciała. Permanentnie powtarzające się w czasie zachowanie [ jego nadmiar w naszym życiu] powoduje skracanie taśmy mięśniowej [zachowanie wyrysuje odcisk na poziomie ciała przez skrócenie mięśni]. Na naszą postawę wpływa nie tylko siła ciężkości ale również działanie mięśni przeciwko tej sile ciężkości.ć Powstaje stałe, nadmierne, spoczynkowe napięcie mięśniowe w obrębie specyficznej partii ciała stające się terenem predysponowanym do konkretnych patologii. Dochodzi do zablokowań osteopatycznych stawów zaburzając w ten sposób całą biomechanikę postawy i funkcjonowania. W miejscach o zmniejszonej odporności na przeciążenia tworzy się CZST 怓 podrażnienie w obrębie narządu ruchu niewidoczne w badaniach obiektywnych a dające różnorodne dolegliwości do złudzenia przypominające objawy z różnych specjalności medycznych. Dotykamy zatem obszaru gdzie medycyna klasyczna wymaga wsparcia terapeutów manualnych.
W skrócie można to opisać w następujący sposób: psychologiczny impuls permanentnie powtarzający się w czasie, zmienia kształt ciała zaburzając w ten sposób konstrukcję prawidłowej biomechaniki. Zaburzona biomechanika rozpoczyna cały łańcuch patologicznych zmian uwieńczonych rożnymi dolegliwościami np. zawroty głowy, podwójne widzenie czy popularna rwa ramienna.
Konkretne dolegliwości występujące w różnych specjalizacjach medycznych przedstawię w zakładce Pytania i Odpowiedzi 憒 Dla Specjalistów Medycyny Klasycznej